وکیل ارث فردی است که با آگاهی کامل به قانون امور حسبی و اشراف به طبقات مختلف ارث، شرایط محرومیت از ارث،

وکیل ارث فردی است که با آگاهی کامل به قانون امور حسبی و اشراف به طبقات مختلف ارث، شرایط محرومیت از ارث،

ارث فرزندخوانده، ارث زن از شوهر، نحوه تقسیم ارث مادر، ارث زن مطلقه از اموال متوفی و.. کلیه مراحل شامل نحوه تقسیم ارث و محاسبه آن، مهر و موم ترکه و رفع آن، تحریر و تصفیه ترکه و سایر دعاوی ترکه را میداند و به آن تسلط دارد.

وکیل ارث تهران بیشتر توضیح میدهد که برای آنکه ارث، توسط ورثه دریافت شود در ابتدا باید وارثیت آنان تایید و در ادامه سهم الارث آنان نیز معین شود. وکیل ارثیه می تواند کلیه خدماتی که مرتبط با انحصار وراثت، تقسیم ترکه، کارهای مربوط به میراث و اموال متوفی است را بررسی کند و انجام دهد.

بعضا پیش آمده است که وراث از لحاظ عاطفی توانایی انجام امور فوق را ندارند و وکیل ارثیه این کارها را به جای ایشان و در صحت و سلامت انجام میدهد. با انجام مراحل فوق مسئله انحصار وراثت به دادگاه ارجاع داده می شود و دادگاه با صدور گواهی انحصار وراثت سهم الارث هر فرد را مشخص می کند. در صورت بروز هرگونه مشکل در بین ورثه در ارتباط با مسئله انحصار وراثت می توان با دخالت وکیل ارث در تهران نسبت به رفع این مسائل اقدام کرد.

موانع ارث:

قتل عمد:

کسی که مورث(کسی که از او ارث می برد) خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می شود اعم از اینکه بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.

اگر به دستور یا تلقین وراث؛دیوانه یا حیوانی مورث را بکشد اثر آن مانند مباشرت است ولی اگر مأمور عاقل و کبیر باشد در قوت سبب تردید می شود و همیشه یکسان نیست.

رضایت مقتول برای شرکت در اقدامی که به منظور قتل انجام می پذیرد مانع از عمدی بودن قتل نیست مانند دوئل با شمشیر یا تپانچه.

قتلی که به دستور مورث و برای رهایی او از درد و رنج و بدنامی صورت پذیرد یا در اثر قطع عضوی باشد که به امید بهبود مورث انجام شده است سبب حرمان از ارث نیست.

در موردی که وارث قصد قتل ندارد ولی به عمد کاری انجام دهد که به طور معمول کشنده است یا نسبت به مورث و شرایط او کشنده محسوب شود و وارث از آن آگاه باشد قتل در حکم عمد است و چنین قاتلی نیز از ارث محروم است.

اگر وارثی به قصد کشتن مورث به او ضربه ای بزند که در اثر آن به بیماری مبتلا شود و بمیرد کار او قتل عمد و مانع ارث است.

همچنین شخصی که حاجب خود را به انگیزه ی ارث بردن بکشد یا حمل را سقط کند قتل عمد محسوب شده و مانع ارث است.

قتل غیر عمد:

قتل عمد در صورتی مانع از ارث است که نامشروع باشد پس قتلی که به حکم قانون و در دفاع مشروع صورت پذیرد مباح است و اثر متعارف در حرمان از ارث را ندارد.منتها لزوم تناسب میان تجاوز و دفاع باید در نظر گرفته شود.

اگر پدری پسر را به قصد تأدیب بزند و پسر در اثر ضربه ی ناگهانی بمیرد پدر از ارث او محروم نمی شود مشروط بر اینکه ضربه نوعاً کشنده نباشد.

کفر:

کافر از مسلمان ارث نمی برد و اگر در بین ورثه ی متوفای کافری؛مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.

در موردی که از میان وارثان کافری یک تن ادعای مسلملت شدن کند اقرار او برای محروم ساختن سایر وارثان کافی نیست و دادگاه با توسل به قراین و شهادت گواهان باید اسلام مدعی را احراز کند.

کفر و ایمان در زمان تحقق ارث معیار است پس اگر وارثی بعد از تملک ترکه و پیش از تقسیم آن کافر شود از ارث محروم نیست.

وکیل ارث و میراث در تهران

ارث و میراث پدری

خلاصه سی دی ارث و میراث

قانون جدید ارث و میراث

مثال برای تقسیم ارث

هزینه وکیل برای تقسیم ارث

وکیل ارث مشاوره رایگان

بخشیدن سهم الارث قبل از انحصار وراثت