وکیل متخصص شهرداری در تهران

توسعه شهرنشینی، افزایش خدمات شهری و نیازهای مردم ، قوانین و مقررات پیچیده و پراکنده، بخشنامه ها و رویه های روزافزون و مسلماً عدم آگاهی همه شهروندان از چگونگی دریافت خدمات شهری و حقوق وتکالیف خود در شهرداری ها و نحوه دفاع از حقوق خود در شهرداری ها و مراجع شبه قضایی هم چون کمیسیون های شهرداری، ایجاب اخذ مشاوره حقوقی در خصوص امور شهرداری ها، قوانین و مقررات و بخشنامه و آیین نامه ها را ضروری می نماید.

هم چنین طرح هرگونه دعاوی و دفاع از حقوق قانونی در شهرداری ها، کمیسیون ها، مراجع اداری و شرکت ها و موسسات وابسته به شهرداری ها، چنانچه توسط وکیل متخصص دعاوی شهرداری انجام پذیرد در جهت احقاق حقوق شهروندان مثمر ثمر خواهد بود.

وکیل متخصص شهرداری در تهران

وکیل شهرداری با تسلط به قوانین و مقررات عام و خاص شهرداری، کمیسیون های شهرداری، آیین نامه ها و بخش نامه ها، می تواند در پیشبرد دعاوی مطروحه علیه شهرداری و اخذ نتیجه مطلوب بسیار موثر باشد. به نوعی می توان گفت وکیل شهرداری شخصی است که با تکیه بر این آگاهی می تواند از حقوق طرفین در دعاوی مربوط به امور شهرداری به خوبی دفاع کند.  

از جمله مواردی که وکیل شهرداری می تواند در آنها حضور موثری داشته باشد، اعتراض به آرا صادره از سوی کمیسیون های ماده 100 و کمیسیون ماده 99 و 77 و 55 شهرداری، اخذ دستور موقت از دیوان عدالت اداری مبنی بر توقیف عملیات اجرایی آرا صادره از کمیسیون های شهرداری، اخذ مجوز پروانه ساختمانی و غیره می باشد.

نقش وکیل متخصص شهرداری چیست؟

با توجه به پیچیدگی و متفاوت بودن قوانین شهرداری، حضور یک وکیل متخصص شهرداری که از تخصص و دانش لازم برخوردار باشد، ضروری است. وکیل متخصص شهرداری احتمال موفقیت در دعاوی را بالا برده و باعث می شود رسیدگی به پرونده با سرعت بالاتری انجام شود.

مشاوره حقوقی شهرداری

مراجع مختلفی وجود دارد که به حل دعاوی میان شهروندان و شهرداری می پردازند که وکیل متخصص شهرداری باید با مراجعه به مراجع مربوطه به حل این دعاوی بپردازد. به عنوان مثال برای حل اختلافات مردم و شهرداری در رابطه با عوارض کمیسیون ماده 77 قانون تصمیم گیری می نماید، کمیسیون ماده 100 نیز به تخلفات ساختمانی رسیدگی می کند. به طور کلی مراجع زیر موظف به رسیدگی به دعاوی مربوط به امور شهرداری هستند.

•    کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری

•    کمیسیون مندرج در ماده 8 قانون نوسازی

•    کمیسیون ماده 7 قانون گسترش فضا سبز شهرها

•    کمیسیون ماده 8 قانون شهرداری

•    کمیسیون ماده 9 قانون زمین شهری

•    کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران