وکیل متخصص دعاوی بانکی در تهران

به دلیل پیچیدگی و تعدد قوانین و مقررات بانک مرکزی، مصوبه های شورای عالی پول و اعتبار، وجود قراردادهای بانکی یک جانبه یا الحاقی، اضطرار و بی تجربگی افراد هنگام انعقاد قرارداد و انجام معاملات و امور بانکی ، همچنین تعیین خسارت و جریمه های سنگین و گزاف دیرکرد توسط بانک ها، اختلافات و دعاوی متعدد در این حوزه به وجود می آید که نیازمند دانش تخصصی وکیل امور بانکی می باشد.

از جمله این دعاوی، دعاوی مربوط به اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی، دعاوی ابطال اجرائیه های صادره از واحد اجرای ثبت یا اجرای احکام، اختلافات در محاسبه سود، جریمه و وجه التزام بین بانک و اشخاص، دعاوی مرتبط با انواع قرارداد های بانکی مانند قرارداد مشارکت مدنی ، قرارداد فروش اقساطی ، قرارداد جعاله، قرارداد اجاره به شرط تملیک و دعاوی ابطال سند رهنی و فک رهن است.

بهترین وکیل متخصص دعاوی بانکی در تهران

در هر دعوای بانکی بودن یک وکیل متخصص دعاوی بانکی در تهران می تواند تأثیر شگرفی در بردن یا باختن پرونده بانکی داشته باشد و یافتن چنین وکیلی به تجارب و حوزه تخصصی کاری نامبرده بر می گردد.

البته برخی از وکلاء فارغ التحصیل حقوق بانکی هستند و این قسم وکلاء برای استخدام در دعاوی بانکی توسط عموم مردم، پیشنهاد می شود اما در شهر تهران وکالت در حال تخصصی شدن است و وکلای بانکی که تعداد آنان محدود هستند اطلاعات به روزی نسبت به قوانین بانکی و بخشنامه های مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار دارند و صرف مطرح کردن موضوع توسط موکل، وکیل متخصص دعاوی بانکی در تهران را در مسیر احقاق حق موکل رهنمود می کند.

در نتیجه شاید در میان عموم مردم پرسیدن تخصص وکیل یا اینکه در پرونده های بانکی پیروز بوده یا نه و یا اینکه پرونده بانکی داشته یا نه، امری تابو و زشت قلمداد شود، در صورتی که این چنین نیست و موکل بایست از تخصص وکیل متخصص دعاوی بانکی در تهران که استخدام می کند، مطمئن شود.

حق الوکاله وکیل متخصص دعاوی بانکی در تهران

لازمه بهره مندی از هر تخصصی نیازمند صرف هزینه است و در خصوص وکیل متخصص دعاوی بانکی در تهران نیز این موضوع صادق است. پیشنهاد اینجانب این است که اگر فردی با چنین مشکلات حقوقی – بانکی رو به رو شد، از همان ابتدا موضوع را با وکیل بانکی در میان گذاشته و به این بهانه که وکیل ممکن است از ابتدا حق الوکاله زیادی دریافت کند.

این احتمال وجود دارد که در میانه راه اگر وکیل متخصص دعاوی بانکی در تهران نیز گرفتید، پیروزی در پرونده را برای وکیل دشوار کند و مثل این می ماند شخصی کارنابلد پختن غذایی را آغاز و در میانه پخت غذا پی به اشتباه خود ببرد و از آشپزی تقاضای پختن بقیه غذا را کند؛ معلوم است غذایی باب طبع نخواهد شد و در خصوص امر وکالت نیز این موضوع قابل صدق است.

در نتیجه وکلاء در دعاوی بانکی که دعوایی مالی محسوب می شود معیار ۷ الی ۱۰ درصد خواسته را تقاضا می کنند و اگر دعوا مالی نباشد مثل دعوای ابطال اجرائیه، بنا بر سهولت و سختی پرونده مبلغی را به موکل پیشنهاد می دهند و ضرورتی بر استخدام وکیل بانکی از جانب موکل وجود ندارد و حتی موکل می تواند بدون عقد قرارداد وکالت، صرفاً با پرداخت حق المشاوره از کمک وکیل برای مشاوره دادن استفاده کند.

با این توضیحات و پیچیدگی هایی که در دعاوی مرتبط با امور بانکی میان مشتریان و بانک مطرح می گردد و چون بانک ها از تیم حقوقی متخصص برخوردار می باشند، اگر وارد دعوایی بدون اینکه علم آن را داشته باشید یا اینکه بودن وکیلی متخصص در کنار خود بهره مند شوید، ممکن است حتی اگر حق با شما باشد، در این کنش حقوقی برنده نشده و در انتها خود را متضرر ببینید.